Schedule

FALL 2022 TERM - Full

Module 1: September 12 - October 7, 2022

Module 2: October 17 - November 11, 2022

Module 3: November 21 - December 16, 2022

Module 4: January 9 - February 3, 2023

Module 5: February 13 - March 10, 2023