Class of 2012

Department of Mathematics, Statistics and Computer Science 2012

Back Row:Dr. Man Lin, Colin MacDougall, Mr. Peter Keizer, Dr. Ammar Sarhan, Md Zahidul Islam, Yong Wei, Yan Lu. 3rd Row: Mrs. Rhonda MacDonald, Dr. Sunny Wang, Dr. Iker Gondra, Dr. Ping Zhou, Qiwen Pan,   Dr. Martin van Bommel, Dr. Joe Apaloo, Md Rokan Uddin Faruqui, Fahim Alam, Qiyu Dai 2nd Row:  Dr. Ping Wang, Sam Stirling, Dr. Ryan Lukeman, Joram Benham, Dr. Laurence Yang, Jessy Donelle, Lingxiao Fu, Hanrui Kan, Hao Wang 1st Row: Katelyn Tate, Nicole Linney, Zoe Filliter, Rory Begin, Emily Andrade, Dr. Tara Taylor, Lei Cai,  Hailei Jiang, Chunsheng Zhu