What we do

... In English

The Multimedia Language Centre is a study centre available to students of the Department of Modern Languages and the Department of Celtic Studies. The Centre is a dynamic and interactive environment that assists and supports second language learning. Specifically, the Centre promotes the development of the four skills essential for the learning of a second language: reading, writing, listening and speaking. By means of multimedia technology and rich language ressources, students have the opportunity to practice each of the four language skills in a social and motivating environment.

... En Français

Le Centre multimédia de langues est un centre d’étude à la disposition des étudiants du Département de langues vivantes et du Département des études celte. Le Centre est un environnement dynamic et interactif qui assiste et soutient l’apprentissage d’une langue seconde. Le Centre promouvoit le développement des quatre habiletés essentielles à l’apprentissage d’une langue seconde : la lecture, l’écriture, l’écoute et l’oral. Par moyen d’ outils à la fine pointe de la technologie et grâce à de riches ressources langagières, les étudiants ont l’occasion de pratiquer chacune des quatre habiletés langagières dans un environnement social et motivant. 

...Auf Deutsch

Was Sie hier alles machen können!
Unser Multimedia Sprachzentrum ist allen Studenten der Abteilung für Moderne Sprachen und Celtic Studies zugänglich.
Wir arbeiten dynamisch und interaktiv.
Dadurch unterstützen wir das Erlernen einer Fremdsprache und seiner 4 Hauptkomponenten:
Lesen-Schreiben-Hören – Sprechen
Unsere moderne Multimedia Technologie erlaubt es unseren Studenten, diese Fähigkeiten in einem lernerfreundlichem Umfeld zu praktizieren.  

... En Español

El Centro está a la disposición de todos los estudiantes del Departamento de Lenguas Modernas y del Departamento de Gaélico. Un ambiente dinámico y interactivo con el fin de ayudar y asistir el estudio de una segunda lengua. En concreto el centro estimula el desarrollo de las cuatro técnicas esenciales al estudio de un segundo idioma : el leer, el escribir, el entender y el hablar. Con la ayuda de la tecnología más moderna y muchos recursos lingüisticos los estudiantes tendrán oportunidades excelentes de practicar los idiomas que estudian en un ambiente estimulante y agradable.

… Anns a’Ghàidhlig (Scottish Gaelic)

Tha Ionad Ioma-mheadhan nan Cànan na àite foghlaim do dh’oileanaich ann an Roinn nan Cànanan Nodha agus anns an Roinn Cheiltich. Do’n neach a tha togail dara cànan, tha an t-Ionda a’tairgsinn cuideachaidh ann an suidheachadh brìoghail, eadar-oibreachail. Tha an t-Ionad gu sònraichte a’ brosnachadh nan ceithir altan chum dara cànan a thogail : leughadh, sgrìobhadh, èisdeachd agus abairt. Bidh cothrom aig oileanaich gach aon de na ceithir comasan cainnte sin a chur gu feum ann an suidheachadh nàdurra is misneachail ameasg ghoireasan cainnte cho saibhir agus teicneolas cho adhartach’s a tha ri’m faotainn.

... In Gaeilge (Irish Gaelic)

Séard atá in Ionad Ilmheánach na dTeangachaí ionad staidéir do scoláirí sa Roinn Cheiltigh agus i Roinn na dTeangachaí Nua. San Ionad tá timpeallacht bhríomhar, idirghníomhach a thugas cuidiú agus tacaíocht do dhaoine atá ag foghlaim an dara teanga. Cothaíonn an tIonad go háirithe forbairt sna cheithre chumas atá riachtanach le haghaidh foghlaim dara teanga: léamh, scríobh, éisteacht agus labhairt. Trí úsáid teicneolaíocht ilmheánach agus acmhainn substaintiúil teangan, is féidir le scoláirí cleachtadh a fháil i ngach ceann de na cheithre chumas teangan i dtimpeallacht chuideachtúil agus spreagthach.